Disclaimer

Ondanks de grote zorg die besteed wordt aan het beheer van de website van SWEMP kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten. Aan de gegevens op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Het samenwerkingsverbang SWEMP is vastgelegd in een convenant waarvoor Stichting Woonin is aangewezen als regiecorporatie en namens het samenwerkingsverband optreedt als contracterende partij. De woningcorporaties die SWEMP vormen en de daarbij betrokken partijen zijn niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of gebreken in deze website en ook niet voor eventuele gevolgschade door het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden. Meer weten? Neem contact op met de SWEMP-directeur.

Communicatie
Aan de informatie die door of namens SWEMP wordt verstuurd, kunnen geen rechten worden ontleend, noch kunnen ze leiden tot enige aansprakelijkhed van SWEMP of haar leden. Partijen zijn uitsluitend gehouden aan afspraken die uitdrukkelijk overeenkomstif de convenantafspraken zijn besloten en overeengekomen.

Copyright
Alle rechten van deze website berusten bij SWEMP en/of haar deelnemers. SWEMP heeft mede tot doel om kennis en ervaring uit te wisselen met haar leden en andere corporaties. Citeren met bronvermelding is toegestaan. Het overnemen van teksten en afbeeldingen is alleen toegestaan na toestemming van de SWEMP-directeur.

SWEMP behoudt zich het recht voor deze disclaimer en het privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze website.

Vormgeving en realisatie: Bureaukgo.nl
Redactie: Joop K. de Vries