Home > Over Swemp > Wie doet wat

Wie doet wat

SWEMP is een samenwerkingsverband waarin de afspraken zijn vastgelegd in een convenant. De bindende factor is de gemeenschappelijke ICT. De vijf bestuurders van de SWEMP-corporaties vormen het SWEMP Bestuur. Zij bepalen de gezamenlijke strategische doelen en keuzes. SWEMP ICT, bestaande uit de ICT-managers van de corporaties en het Kernteam is het hart van de samenwerking. SWEMP ICT voert de afgesproken doelen en projecten uit.

SWEMP Bestuur

SWEMP Bestuur telt vijf leden. Elke SWEMP-corporatie levert één bestuurder. De bestuurders overleggen elke twee maanden over lopende projecten en nieuwe vormen van samenwerking.

Staedion Claus Martinot (a.i.)
Woonbron Richard Sitton
Eigen Haard Bert Halm, voorzitter
Mitros Henk Peter Kip
Portaal Sander Heinsman
Directeur SWEMP Isis Desumma, i.desumma@swemp.nl

SWEMP ICT

SWEMP ICT bestaat uit de ICT-managers van de vijf corporaties plus het SWEMP Kernteam. Gezamenlijk werken ze elke woensdag aan lopende en nieuwe projecten. De ICT-managers zijn inhoudelijk leidend. De leden van het Kernteam zijn in dienst bij een corporatie, maar volledig werkzaam voor SWEMP-projecten. Er zijn twee soorten projecten: ten eerste projecten voor de business, oftewel voor de alledaagse werkprocessen. Daarbij helpt SWEMP ICT bij het formuleren van de wensen voor procesondersteuning met applicaties en innovaties. Ten tweede voert SWEMP ICT projecten uit die meer ‘onder de motorkap’ zitten, bijvoorbeeld wijzigingen in de technische infrastructuur. Daarbij is de business niet betrokken. Richting ICT-leveranciers bundelt SWEMP de gezamenlijke vraag, treedt als één partij naar buiten en zorgt voor centrale sturing op basis van een raamovereenkomst voor SWEMP. De SWEMP-directeur is de spin in het web. Zij is aanwezig bij de overleggen van bestuurders en ICT-managers en het Kernteam. Zij coördineert en bewaakt de resultaten, financiën en de planning.

Kernteam

Het Kernteam voert projecten uit in samenwerking met corporatiemedewerkers en externen. Belangrijke rollen van het Kernteam zijn:

  • financiën en projectmanagement; oftewel het in grote lijnen bewaken van de uitvoering en (financiële) voortgang van alle projecten;
  • contract- en leveranciersmanagement; contracten met leveranciers naar een hoger niveau brengen en controleren of ze worden nageleefd tijdens de beheerfase;
  • enterprise architectuur; op hoofdlijnen vastleggen hoe binnen SWEMP wordt samengewerkt richting standaardisatie om straks over te kunnen naar de cloud.

De directeur of de technisch directeur zijn opdrachtgever van SWEMP-projecten.


Managers ICT

Staedion Sjoerd Feenstra, sjoerd.feenstra@staedion.nl
Woonbron Romee van Barneveld, rvbarneveld@woonbron.nl
Eigen Haard Myra Genet, m.genet@eigenhaard.nl
Mitros Daan Peters, dpeters@mitros.nl
Portaal Nick van den Ham, nick.v.d.ham@portaal.nl

Directeur

Isis Desumma heeft op 15 juni het stokje overgenomen van Sjoerd van Tussenbroek als directeur SWEMP. Daarmee wordt invulling gegeven aan een nieuwe fase van SWEMP, die beschreven staat in de visie SWEMP 2.0. De kern van die visie is het creëren van eigen SWEMP-capaciteit en regie voor het professioneel uitvoeren van de gezamenlijke activiteiten. Hiervoor wordt het SWEMP Kernteam opgericht met medewerkers die volledig werken voor SWEMP.

Isis stuurt in opdracht van het SWEMP Bestuur het samenwerkingsverband aan. Samen met de ICT Managers en het Kernteam gaat ze SWEMP naar de volgende fase brengen. Ze treedt hiervoor in vaste dienst bij een SWEMP-corporatie.

Isis heeft de afgelopen vier jaar bij de gemeenten Woerden en Oudewater gewerkt als Manager Bedrijfsvoering Sociaal Domein. In deze rol heeft ze de gehele bedrijfsvoering van het sociaal domein opgericht en geprofessionaliseerd. Zij heeft veel ervaring in samenwerkingsvormen in bestuurlijk complexe organisaties en was binnen het Sociaal Domein verantwoordelijk voor zaken als de ontwikkeling en het beheer van software. Ze kijkt er enorm naar uit om bij SWEMP te starten en met velen van jullie kennis te maken. De eerste weken zal Isis, voornamelijk met behulp van Teams, kennismaken met de voor SWEMP relevante collega’s van de vijf corporaties.

Sjoerd heeft de afgelopen vierenhalf jaar met veel plezier voor SWEMP gewerkt, eerst als Bestuurssecretaris, later als Directeur SWEMP. Na de intensieve en mooie opbouwfase samen met Roy Bakker, waarin SWEMP haar bestaansrecht heeft bewezen, voelt het voor Sjoerd als een gepast moment om de verdere uitbouw- en professionalisering aan Isis over te dragen.

Directeur        Isis Desumma          i.desumma@swemp.nl

Business/proceseigenaren

ICT is dienstbaar aan de business. Projecten met een directe link naar de business hebben een vakinhoudelijke manager als aanspreekpunt.

Cegeka-dsa

Cegeka-dsa is de leverancier van het ERP-systeem Dynamics Empire, kortweg Empire. De SWEMP-leden zijn vijf grote Empire-klanten. De corporaties harmoniseren binnen SWEMP de processen en onderhandelen samen met cegeka-dsa als het gaat om functionaliteit, beheer, ondersteuning en kosten.

Als cegeka-dsa aan haar software nieuwe of verbeterde functionaliteit wil toevoegen dan richt het bedrijf daarvoor tijdelijk een special interest group (SIG’s) op. Onder leiding van specialisten van cegeka-dsa worden dan klantsessies gehouden om gezamenlijk de gewenste procesondersteuning vanuit de software vast te stellen. SWEMP ICT zorgt dat in alle relevante SIG’s de SWEMP-corporaties zijn vertegenwoordigd.

Woondynamics is een onafhankelijke gebruikersvereniging van woningcorporaties die werken met Empire. De leden delen kennis, wisselen ervaringen uit en vormen een overlegplatform voor cegeka-dsa. De vijf SWEMP-corporaties zijn lid van Woondynamics en trekken waar mogelijk één lijn met de overige Empire-klanten die deelnemen in Woondynamics.