Wie is SWEMP?

SWEMP bestaat uit vijf deelnemende woningcorporaties; Staedion, Woonbron, Eigen Haard, Mitros en Portaal. Wij willen daadkrachtig blijven en daarom als samenwerkingsverband niet groeien. Wel delen we graag onze kennis, oplossingen en ervaringen met andere corporaties. Elke corporatie die daar gebruik van wil maken, is van harte uitgenodigd om kosteloos Vriend van SWEMP te worden.

Deelnemers

De vijf woningcorporaties die samen SWEMP vormen:

Woningcorporatie Staedion verhuurt ruim 37.000 woningen en 6.500 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag. Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion.

Woonbron is een wooncorporatie met 45.000 woningen en 4.000 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht.

Eigen Haard verhuurt 63.000 woningen voor een betaalbare huur en wil dit aantal de komende jaren uitbreiden. Het werkgebied is Amsterdam en omstreken.

Mitros is met ruim 30.000 woningen de grootste woningcorporatie in de steden Utrecht en Nieuwegein. Eén op de vijf mensen in Utrecht en Nieuwegein woont in een huis van Mitros.

Portaal zorgt voor een thuis voor ruim 57.000 huishoudens in vijf stedelijke gebieden: Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Utrecht en Leiden.

Organisatie

De verantwoordelijkheden en werkzaamheden zijn als volgt georganiseerd:

Bestuur

Elke corporatie levert één bestuurder. De bestuurders hebben het initiatief tot samenwerking genomen. Het bestuur:

 • overlegt elke twee maanden over lopende projecten en nieuwe vormen van samenwerking;
 • stelt de (jaar)plannen en de begroting vast en monitort de voortgang;
 • bepaalt de samenstelling van het Kernteam;
 • benoemt en geeft leiding aan de SWEMP-directeur.

Staedion: Adamo Ritmeester

Woonbron: Richard Sitton

Eigen Haard: Bert Halm, voorzitter

Mitros: Henk Peter Kip

Portaal: Sander Heinsman

ICT-managers

De vijf ICT-managers van de vijf corporaties werken elke woensdag gezamenlijk aan lopende en nieuwe projecten, samen met het SWEMP Kernteam. De managers:

 • vertalen de input uit de eigen corporatie naar prioriteiten in het SWEMP-jaarplan;
 • betrekken de business van de eigen corporatie;
 • leveren input voor en advies bij SWEMP-plannen;
 • creëren draagvlak bij hun corporatie.

Staedion: Sjoerd Feenstra, sjoerd.feenstra@staedion.nl

Woonbron: Romee van Barneveld, rvbarneveld@woonbron.nl

Eigen Haard: Edith Blom-Van der Vinne,
e.blom-vandervinne@eigenhaard.nl

Mitros: Alexander Pereira, apereira@mitros.nl

Portaal: Nick van den Ham, nick.v.d.ham@portaal.nl

Kernteam

Het Kernteam staat volledig in dienst van SWEMP. Het Kernteam:

 • stelt de SWEMP-visie, strategie, beleid en plannen op en voert deze uit;
 • legt plannen voor ter goedkeuring aan SWEMP Bestuur;
 • rapporteert aan het bestuur over de voortgang;
 • draagt zorg voor efficiënte en effectieve besteding van het SWEMP-budget;
 • stelt resources beschikbaar om plannen te realiseren.
Isis Desumma Directeur
Isis Desumma
i.desumma@swemp.nl
LinkedIn
Roy Bakker Technisch Directeur
Roy Bakker
r.bakker@swemp.nl
LinkedIn
Dennis van Gaal Manager Portfolio & Financien
Dennis van Gaal
d.vangaal@swemp.nl
LinkedIn
Karin Verbruggen Regisseur (potentiële) Kerndomeinen
Karin Verbruggen
k.verbruggen@swemp.nl
LinkedIn
Kim van der Schaft Regisseur (potentiële) Kerndomeinen
Kim van der Schaft
k.vanderschaft@swemp.nl
LinkedIn
Corine van Weijen Inkoop-, Contract-, & Leveranciersmanager
Corine van Weijen
c.vanweijen@swemp.nl
LinkedIn
Jurek Cholinski Enterprise Architect
Jurek Cholinski
j.cholinski@swemp.nl
LinkedIn
Karen Basilio Secretariaat
Karen Basilio
k.basilio@swemp.nl
Architecture Board

De Architecture Board is verantwoordelijk voor het formuleren, uitdragen en realiseren van de Doelarchitectuur. De Architecture Board bestaat uit: Roy Bakker (voorzitter SWEMP), Jurek Cholinski (secretaris SWEMP), Hans Koopman (SWEMP), Rutger Baaij (Woonbron), Albert Lai (Eigen Haard), Stanley Tjan (Eigen Haard), Jan Jirka Rijsdijk (Mitros), Edwin Versteegt (Mitros), Hans van Meurs (Portaal), Peter Tom (Portaal).

Werkgroepen

Als we onderwerpen belangrijk vinden, maar weten er nog niet voldoende van om er weloverwogen over te beslissen, dan gaan we kennis ontwikkelen in werkgroepen, vaak samen met externe deskundigen.

We kennen momenteel de volgende groepen:

RPA Kennisgroep

We vergroten onze kennis over Robotic Process Automation (RPA) door de toepassingsmogelijkheden van RPA te verkennen. Met RPA worden overbodige muisklikken en steeds herhaalde handelingen geautomatiseerd met softwarerobots. RPA zetten we bijvoorbeeld in bij de overstap naar DE Standaard.

Leden RPA Kennisgroep: Edward Roos (Staedion), Michel Boender (Woonbron), Pepijn Schuiling (Eigen Haard), Cathalijne Gent-Pluimers (Portaal), Jochem Donia (Portaal), Bryan Yau (Mitros).

Datateam

We willen zoveel mogelijk van onze IT standaardiseren, liefst in de cloud. Dat begint met allemaal op dezelfde manier onze data noteren, opslaan en gebruiken. Dat vraagt om onderlinge afspraken en afspraken met leveranciers. De verschillen tussen corporaties zijn niet groot, waardoor er snel synergie is te bereiken. Het Datateam gaat daarmee aan de slag en werkt daarbij nadrukkelijk samen met de Architecture Board.

Leden Datateam: Jurek Cholinski (SWEMP), Roy Bakker (SWEMP), Martijn Vreugdenhil (Staedion), René van Bergen (Staedion), Rob Meijer (Woonbron), Jeroen van den Berg (Woonbron), Mandy Tilleman (Eigen Haard), Stanley Tjan (Eigen Haard), Jeroen Eyken (Mitros), Karin van Duivenbooden (Portaal), Hans van Meurs (Portaal).

Werkgroep Contractmanagers

In de contracten die we als SWEMP afsluiten met leveranciers staan vaak afspraken over dienstverlening. Als we daar optimaal gebruik van willen maken dan moeten we alle vijf op dezelfde manier werken, want dan kunnen we de prestaties van onszelf en van onze leveranciers beter beoordelen. We zijn momenteel bezig om voor Conclusion (Outsourcing) onze werkwijzen en processen op elkaar af te stemmen en te implementeren. Daarna gaan we dat ook voor andere grote leveranciers doen.

Leden werkgroep Contractmanagers: Jan Hartog (Staedion), Bas de Ruijter (Woonbron), Sander van den Ende a.i. (Eigen Haard), vacature (Mitros), Maryam Datoobar (Portaal).

Servicelevelmanagers

In de contracten die we als SWEMP afsluiten met leveranciers, staan vaak afspraken over dienstverlening. Als we daar optimaal gebruik van willen maken, dan moeten we alle vijf op dezelfde manier werken. Omdat we dan de prestaties van onszelf en van onze leveranciers beter kunnen beoordelen. We zijn momenteel bezig om voor Conclusion (Outsourcing) onze werkwijzen en processen op elkaar af te stemmen. Daarna gaan we dat ook voor andere grote leveranciers doen.

Leden werkgroep Servicelevelmanagers: Ilona Jansen (Woonbron), Sander van den Ende a.i. / Monica Hagemeier (Eigen Haard), Truus de Vries (Mitros).

Change Advisory Board

Dynamics Empire is het hart van ons ICT-systeem. Daar hebben we een standaard voor ontwikkeld, genaamd DE Standaard. Als we daar iets in willen veranderen, stemmen we dat onderling af in de Change Advisory Board (CAB) en dienen we gezamenlijk een wijzigingsverzoek in bij onze leverancier Cegeka. De gebruikersvereniging van Dynamics Empire, genaamd Woondynamics, ziet toe dat de afgesproken standaard gehandhaafd blijft en zich voor de sector blijft ontwikkelen.

Leden CAB: Peter Bjerre Petersen (SWEMP), Dennis van Gaal (SWEMP), Femke Roders (Staedion), Sait Akbas (Woonbron), Cynthia Bousema (Mitros) en Marcel Fischer (Portaal).

Testmanagement

We willen de effectiviteit van alle testinspanningen van de SWEMP-corporaties verbeteren. Deze werkgroep zorgt voor meer inzicht in het testvak en heeft daarvoor een strategische testpartner geselecteerd. De verbeterwens is ontstaan vanuit ervaringen met nieuwe releases van Dynamics Empire, maar de werkgroep is breder actief geworden. Er is inmiddels een gezamenlijke visie op testen ontwikkeld plus en een standaard voor de kwaliteit van geteste software. Momenteel onderzoeken we hoe we op de Kerndomeinen grip kunnen krijgen en houden op de kwaliteit van geleverde en nog te leveren functionaliteit en software.

Leden werkgroep Testmanagement: Roy Bakker (SWEMP, voorzitter), Martin van der Ploeg (SWEMP, secretaris), Mart Steensma (Woonbron), Onno La Roi (Eigen Haard), Elize Schipper (Mitros), Jasper Schadee (Mitros), Marcel Fischer (Portaal).